r3 reintegratie spoor2 werkgever

Re-integratie spoor 2 is begeleiding bij het vinden van een nieuwe passende baan bij een andere werkgever.

Als uw medewerker vanwege beperkingen zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen dan bent u als werkgever wettelijk verplicht om te onderzoeken of er intern andere mogelijkheden voor hem zijn. Soms zijn die mogelijkheden er niet. Uw medewerker heeft dan ondersteuning nodig bij het vinden van een andere baan buiten uw organisatie. Dit wordt re-integratie spoor2 (of 2e spoor) genoemd.

Dit klinkt niet zo ingewikkeld. En dat is het ook niet, als het lukt om een andere baan te vinden. Problemen voor u als werkgever kunnen ontstaan als het op het eind van het traject niet gelukt is om een andere baan te vinden en uw medewerker een uitkering bij het UWV gaat aanvragen. Als het UWV op dat moment beoordeelt dat u als werkgever re-integratiemogelijkheden voor uw medewerker heeft gemist, dan krijgt uw medewerker geen uitkering en krijgt u te horen dat u uw medewerker nog voor maximaal 1 jaar moet doorbetalen. Dit laatste heet een loonsanctie.

Daarom zeggen we bij R3, dat het doel van een spoor2-traject (bijna altijd) is om uw medewerker te begeleiden naar een andere passende baan bij een nieuwe werkgever met één belangrijke randvoorwaarde.

Randvoorwaarde: als het niet lukt om een passende baan te vinden, dan moet het dossier spoor2 dusdanig zijn dat de medewerker een uitkering krijgt en daarmee de werkgever geen loonsanctie. Daarna kunt u ontslag voor de medewerker aanvragen. In andere bewoordingen houdt deze randvoorwaarde in dat het UWV het re-integratie dossier, voor wat betreft spoor2, als voldoende beoordeelt.

In onze trajecten is weinig standaard. Trajecten zijn op-maat en persoonlijk. Persoonlijk houdt in dat uw medewerker door één vaste coach begeleid wordt.

Op-maat betekent dat we inzetten wat uw medewerker nodig heeft of anders gezegd: we zetten in wat de kans op slagen zo groot mogelijk maakt. Natuurlijk is dit altijd een afweging tussen mogelijk resultaat en beschikbaar budget, iets dat u vooraf bespreekt met R3.

Inhoudelijk ziet begeleiding in spoor2 bij R3 er zo uit:

We beginnen met een intake. Soms hebben we hiervoor twee gesprekken nodig. In principe een gesprek tussen onze coach en uw medewerker. Als het voor het traject wenselijk is dat u als werkgever hieraan deelneemt, dan heeft dat onze voorkeur.

Na de intake stellen we een Re-integratie Advies op. Dit is een plan van aanpak dat u ontvangt, nadat uw medewerker commitment heeft uitgesproken door voor akkoord te tekenen.

Daarna zijn drie fases in de begeleiding te onderscheiden.
Fase 1: Persoonlijk Inzicht
Fase 2: Arbeidsmarktverkenning
Fase 3: Arbeidsmarktbenadering

In deze fases is het mogelijk om diverse instrumenten in te zetten. Hierbij kunt u denken aan tests om te onderzoeken waar iemand goed in is of waar iemands interesses liggen.

Tijdens de begeleiding is er aandacht voor bijvoorbeeld netwerken en sollicitatiebrieven en -gesprekken.

Waar blijft u als werkgever dan?

Natuurlijk draait het bij het begeleiden van uw medewerker naar ander werk, voornamelijk om uw medewerker. Maar de belangen zijn voor u ook groot en bovendien betaalt u de rekening (ook voor de eventuele negatieve beoordelingen door het UWV). Daarom houden wij u goed op de hoogte door middel van periodieke voortgangsrapportages. Bij het ontvangen van zo’n rapportage vermelden wij direct wanneer u de volgende rapportage zal ontvangen. Als er redenen zijn tussentijds contact met elkaar te hebben, dan doen wij dat direct per telefoon of mail. Overigens verwachten wij van u hetzelfde: als er redenen zijn om te overleggen of in te grijpen omdat er veranderingen in de re-integratie casus ontstaan dan moeten we communiceren.

Bij R3 realiseren wij ons dat re-integratie meer is dan het vinden van een passende baan voor een zieke medewerker. In de praktijk blijkt vaak dat goedbedoelde re-integratieactiviteiten niet voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke regelgeving. Het gevolg is een onnodige financiële tegenvaller voor het bedrijf, een loonsanctie opgelegd door het UWV én te veel betaald voor re-integratie.

Bij R3 hebben wij de kaders waarbinnen re-integratie uitgevoerd dient te worden volledig ingebed in onze manier van werken. Concreet betekent dit dat R3 vanaf het begin regie neemt vanuit een arbeidsdeskundige visie op het verloop van de re-integratie. De arbeidsdeskundige is bij uitstek de professional die bepaalt wat een medewerker gegeven zijn of haar beperkingen nog kan. Tevens is onze bedrijfsvoering geheel ingericht en geautomatiseerd conform de wettelijke kaders.

R3 voert voor veel bedrijven in verschillende sectoren met name de re-integratietrajecten bij langdurig verzuim uit, de zogenaamde spoor2-trajecten. Een spoor2- traject wordt ingezet als duidelijk is dat terugkeer in een functie bij de huidige werkgever niet meer mogelijk is of lijkt.

Wij ondersteunen ook organisaties bij het formuleren, implementeren en uitvoeren van verzuimbeleid organisatie breed. Voor directies en P&O’ers zijn wij businesspartner in verzuimbeleid. Onze arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en adviseurs benaderen verzuim op praktische wijze vanuit een gedragsaanpak.

Wij merken sinds onze start dat veel professionals die vanuit hun vakgebied te maken hebben met verzuim hun klanten graag doorverwijzen naar R3 voor de uitvoering van spoor2-trajecten. Dit doen zij, omdat duidelijk is dat R3 begrijpt wat nodig is voor een succesvol resultaat.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?