Toepasselijkheid

 • Dit privacyreglement van R3integratie.nu BV is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan R3integratie.nu BV zijn verstrekt.
 • R3integratie.nu BV hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van kandidaten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan R3integratie.nu BV verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • Met alle medewerkers van R3integratie.nu BV worden schriftelijke afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een overeenkomst, hierin is opgenomen een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke gegevens. De medewerker ontvangt eveneens het privacyreglement.

Verstrekken persoonsgegevens

 • Om gebruik te kunnen maken van de diensten van R3integratie.nu BV dienen kandidaten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van R3integratie.nu BV benodigde persoonsgegevens te verstrekken.

Doeleinden gebruik

 • De door kandidaten en opdrachtgevers aan R3integratie.nu BV verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  • de inschrijving van kandidaten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
  • kandidaten toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van een digitaal portaal van R3integratie.nu BV;
  • kandidaten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van R3integratie.nu BV zoals outplacement- en/of loopbaanadvies, coaching, re-integratie en overige (werkgerelateerde) diensten;
  • met kandidaten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
  • kandidaten deel te (kunnen) laten nemen aan door R3integratie.nu BV aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
  • kandidaten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van R3integratie.nu BV;
  • kandidaten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor kandidaten en opdrachtgevers naar het oordeel van R3integratie.nu BV van belang zijn;
  • het profiel en/of het curriculum vitae van kandidaten, nadat kandidaten daartoe toestemming hebben gegeven, te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van R3integratie.nu BV;
  • kandidaten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie en/of nieuwsbrieven van R3integratie.nu BV te doen (laten) toekomen (indien en voor zover kandidaten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
   • Door zich bij R3integratie.nu BV in te schrijven verlenen kandidaten en opdrachtgevers R3integratie.nu BV het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen kandidaten respectievelijk opdrachtgevers en R3integratie.nu BV
   • Indien de gegevens van kandidaten en opdrachtgevers worden gebruikt door R3integratie.nu B.V. om kandidaten en opdrachtgevers periodiek mailingen, nieuwsbrieven of informatie al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen kandidaten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@r3.nu met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Verstrekken gegevens aan derden/openbaar maken gegevens

R3integratie.nu BV verstrekt geen persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:

 • Dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
 • R3integratie.nu BV daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
 • Dit naar het oordeel van R3integratie.nu BV noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;

Van alle opdrachtgevers wordt een opdrachtgeverdossier aangelegd waarin in ieder geval de offertes en/of de overeenkomsten worden opgeborgen. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van R3integratie.nu BV. Ten behoeve van de juiste administratieve verwerking van de afspraken en facturatie worden de daartoe noodzakelijke gegevens bewaard. Ook deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van R3integratie.nu BV.

Kandidaten

Van elke aangemelde kandidaat wordt een cliëntdossier gemaakt. Hierin wordt in ieder geval alle rapportage opgenomen betreffende kandidaat. Tevens wordt in het dossier opgenomen: persoonlijke gegevens, korte gespreksnotities, correspondentie met en van kandidaat, ingezet instrumentarium. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van R3integratie.nu BV. Ten behoeve van administratieve verwerking worden persoonsgegevens en voortgangsrapportages tevens opgenomen in het cliëntenvolgsysteem. Ook deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van R3integratie.nu BV.

Afspraken met kandidaat over rapportage bij aanvang traject

Bij aanvang van het traject wordt de kandidaat door R3integratie.nu BV geïnformeerd over welke afspraken zijn gemaakt betreffende rapportage: aan wie, welke gegevens, op welke wijze (schriftelijk/mondeling), met welk doel en in welke periodes.

Toestemming kandidaat

Elke uitgebreide schriftelijke rapportage over een kandidaat naar een opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever voorgelegd aan de kandidaat. Pas nadat de kandidaat hiervoor akkoord heeft verklaard, wordt de informatie verstuurd. Beknopte informatie over de voortang van het traject wordt niet eerst voorgelegd aan de kandidaat. Wel wordt de kandidaat hierover (mondeling) geïnformeerd.

Voorafgaande toestemming van de kandidaat is conform art. 8 Wbp niet verplicht, indien de verzending noodzakelijk is:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de kandidaat partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de kandidaat en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • om een wettelijke verplichting na te komen waaraan R3integratie.nu BV onderworpen is;
 • ter vrijwaring van een vitaal belang van de kandidaat;
 • voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van R3integratie.nu BV of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de kandidaat, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Ook in deze gevallen wordt de kandidaat echter (mondeling) geïnformeerd.

Rapportage gezondheidsgegevens

R3integratie.nu BV stelt zich terughoudend op als het gaat om het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 16 Wbp (zoals bv. Gezondheidsgegevens) aan de opdrachtgever of aan artsen/medisch adviseur en zal dit alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de kandidaat. Indien noodzakelijk voor een juiste dienstverlening aan kandidaat kan het nodig zijn informatie betreffende gezondheidsgegevens van een arts of ander hulpverlenende discipline op te vragen. Ook dit doen wij uitsluitend na schriftelijke toestemming van de kandidaat. Het medisch beroepsgeheim van de behandelend arts wordt hierbij in acht genomen.

Rapportage naar opdrachtgever

R3integratie.nu BV rapporteert schriftelijk naar de opdrachtgever. Alle rapportages worden per e- mail verstuurd in PDF-format zodat de ontvangende partij geen wijzigingen kan aanbrengen. Bij mondelinge rapportage wordt hierover in het cliëntdossier een gespreksnotitie gemaakt.

Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 • R3integratie.nu BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van R3integratie.nu B.V. zijn gehouden aan een geheimhoudings-beding.
 • Ondanks de door R3integratie.nu BV genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. R3integratie.nu BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • R3integratie.nu BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacyreglement of met toestemming van kandidaten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is R3integratie.nu BV niet aansprakelijk voor het naleven van de gelden wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Inzagerecht

 • Kandidaten en opdrachtgevers kunnen R3integratie.nu BV op elk gewenst moment via info@r3.nu dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens R3integratie.nu BV van hem of haar (heeft) verwerkt. Het contactadres is: Postbus 969, 1180 AZ Amstelveen.
 • Daarnaast kunnen kandidaten en opdrachtgevers op elk gewenst moment R3integratie.nu BV via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
 • R3integratie.nu BV geeft de organisatie die de kwaliteitseisen in het kader van Blik Op Werk Keurmerk – en klantdossiers. De informatie die zij inziet, zal nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan de kwaliteitstoetsing en zal nooit naar buiten gebracht worden.

Bewaartermijn cliëntgegevens

R3integratie.nu BV zal de geregistreerde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij op grond van wettelijk voorschrift anders is voorgeschreven. Indien er geen wettelijke of andersoortige noodzaak meer bestaat tot het bewaren van gegevens, worden alle tot de persoon te herleiden gegevens ontoegankelijk gemaakt dan wel vernietigd.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien kandidaten en opdrachtgevers vragen en/of opmerkingen hebben over dit privacyreglement en de manier waarop R3integratie.nu BV zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij of zij deze per e-mail aan R3integratie.nu BV kenbaar maken via info@r3.nu, dan wel door een brief te sturen aan het eerder genoemde contactadres. In geval het een klacht betreft zal het klachtenreglement van R3integratie.nu BV in werking gaan. Hiervoor verwijzen wij u naar ons klachtenreglement, te vinden op onze website www.r3.nu.

Aanpassen Privacyreglement

 • R3integratie.nu BV heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevant en specifieke aanpassing van het Privacyreglement worden kandidaten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele Privacyreglement is in te zien op de website van R3integratie.nu BV.

Indien bepalingen uit dit Privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het Privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.

Privacy Reglement in PDF downloaden

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?